General news and announcements


DiscussionStarted byRepliesLast post
Khai giảng chương trình bồi dưỡng năng lực Công nghệ Thông tin cho giảng viên Tiếng Anh cốt cán (Đợt 25/08/2014-30/09/2014) Picture of [vietcall.edu.vn] Admin [vietcall.edu.vn] Admin 0 [vietcall.edu.vn] Admin
Sat, 30 Aug 2014, 2:07 AM
Group photos (9-13/12/2013) Picture of [vietcall.edu.vn] Admin [vietcall.edu.vn] Admin 0 [vietcall.edu.vn] Admin
Tue, 10 Dec 2013, 4:27 AM
Group photos (2-6/12/2013) Picture of [vietcall.edu.vn] Admin [vietcall.edu.vn] Admin 0 [vietcall.edu.vn] Admin
Mon, 9 Dec 2013, 7:12 AM
VietCALL members (some missing...) Picture of [vietcall.edu.vn] Admin [vietcall.edu.vn] Admin 0 [vietcall.edu.vn] Admin
Mon, 2 Dec 2013, 3:09 PM
GLoCALL Video Picture of [vietcall.edu.vn] Admin [vietcall.edu.vn] Admin 0 [vietcall.edu.vn] Admin
Mon, 2 Dec 2013, 6:54 AM
GLoCALL 2013 is around the corner Picture of [vietcall.edu.vn] Admin [vietcall.edu.vn] Admin 0 [vietcall.edu.vn] Admin
Sat, 26 Oct 2013, 11:19 AM